YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
83zk. / Martxoa 2020

 
separador de noticias

Gomendio orokorra, EAEko ibaietan baimendu gabeko isurketa kutsatzaileak ikuskatzeko eta kontrolatzeko protokoloak hobetzeko proposamenekin.

Arartekoaren gomendio orokor horren jatorria ofiziozko jarduketa bat da, 2018an abiarazitakoa. Ebazpen honen helburu nagusia ingurumen-salatzailearen zeregina sustatzea eta kolaboratzaile gisa administrazio onaren betebeharrak ezartzea da, ingurumen-araudia behar bezala betetzen dela bermatzeko.

GOMENDIO OROKORRA

separador de noticias

Arartekoak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu dio prestazio ekonomikoak jaso eta mantentzeko orduan, behar bezala hazta dezala emakume batzuek nozitzen duten genero-indarkeriazko egoera.

Arartekoak honako arazo hau ikusi du kexa horiek izapidetzean: DSBE/EPO jasotzen duten emakumeei Lanbidek eskatzen die epaitegietan sala dezatela, behin eta berriz, beste gurasoak mantenu-pentsioak ez ordaindu izana. Lanbideren iritziz, mantenu-pentsioa ez erreklamatzeak berekin dakar “eduki ekonomikoko eskubide bat baliarazte”ko baldintza eta betebeharra ez betetzea, eta ez ditu kontuan hartzen beste inguruabar garrantzitsu batzuk, prozedura judizialari dagozkionak.

EBAZPENA

separador de noticias

Arartekoak gomendioa egin ondoren, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak baliogabetu egin du Etxebideren erregistroan emandako baja bat.

Herritar batek Arartekoari azaldu zionez, Etxebizitza Sailaren Gipuzkoako lurralde ordezkariak baja eman zion Etxebiden, uste baitzuen berak uko egin ziola babes publikoko etxebizitza bat alokairuan hartzeko esleipenari, eta ez zegoen ados erabaki horrekin. egintzak balioetsi ostean, Arartekoak iritzi zion ez zela behar bezala burutu babes publikoko etxebizitza eskaintzeko ekintzaren jakinarazpena.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Zizurkilgo Udalak baliorik gabe utzi du etxeko hondakinak biltzeko zerbitzuaren erabiltzaile bati jarritako isuna.

Horixe gomendatu zion Arartekoak, uste baitzuen herritarrari ez zitzaiola behar bezala jakinarazi zabor-poltsa hondakinak bereizi gabe botatzeagatik jarri zioten isuna.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Eusko Jaurlaritzak Arartekoaren gomendio bat onartu du, eta babes publikoko etxebizitza alokatu batean hozkailu bat konpontzeagaitik emandako faktura ordaindu du.

Arartekoak Alokabidek fakturaren zenbatekoa ez itzultzeko hartutako erabakia berrikusteko gomendatu zion, uste baitu errentatzaileak ordaindu behar duela beharrezko etxetresna elektriko bat konpontzea, hozkailua, alegia. Gainera, sozietate publiko horrek ez zuen frogatu matxura hozkailua gaizki erabiltzeak eragin zuenik.

INFORMAZIO GEHIAGO

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 83 / Marzo 2020

 
separador de noticias

Recomendación general con propuestas para la mejora de los protocolos de inspección y control de los vertidos contaminantes no autorizados en los ríos de la CAPV.

El origen de esta recomendación general del Ararteko es una actuación de oficio, iniciada en 2018. El objetivo principal de esta resolución es impulsar el papel del denunciante ambiental y fijar las obligaciones de buena administración en su labor de colaborador para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.

RECOMENDACIÓN GENERAL

separador de noticias

El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que, para de acceder y mantener las prestaciones económicas, pondere debidamente la situación de violencia de género que sufren algunas mujeres.

El problema detectado por el Ararteko en la tramitación de las quejas es que Lanbide viene requiriendo a las mujeres titulares de la RGI/PCV que denuncien ante los tribunales, de forma sistemática, el impago de las pensiones de alimentos. Lanbide interpreta que la ausencia de la reclamación de la pensión de alimentos conlleva un incumplimiento del requisito y de la obligación de “hacer valer derechos de contenido económico” y no toma en consideración otras circunstancias relevantes que conciernen el procedimiento judicial.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

Tras la recomendación realizada por el Ararteko el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco deja sin efecto una baja en el registro de Etxebide.

Una ciudadana planteó al Ararteko su disconformidad con la decisión del delegado territorial de Vivienda de Gipuzkoa de dar de baja su inscripción en “Etxebide” al entender que había renunciado a la adjudicación de una vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento. Analizado el caso, entendimos que la notificación del acto de ofrecimiento de la vivienda de protección pública no se llevó a efecto debidamente.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Ayuntamiento de Zizurkil deja sin efecto la sanción impuesta a un usuario del servicio de recogida de residuos domésticos.

Así se lo recomendó el Ararteko, ya que consideró que la sanción por depositar la bolsa de basura sin separar los residuos no se le había notificado de forma correcta.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Gobierno Vasco acepta una recomendación del Ararteko y abona la factura del arreglo de un frigorífico en una vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento.

El Ararteko le había recomendado que revisara la decisión de Alokabide de no reembolsar el importe de la factura ya que cree que la reparación de un electrodoméstico necesario, como es el frigorífico, debe ser abonado por la parte arrendadora. Además, la sociedad pública no demostró que la avería tuviera lugar por un uso inadecuado del frigorífico.

MÁS INFORMACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus