YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
79zk. / Urria 2019

 
separador de noticias

Arartekoaren gomendio bat betez, Etxebidek berriz aztertu du etxebizitza eskatzaileen erregistroan egindako baja bat, eta etxebizitza bat esleitu dio bere kargura biloba bat daukan emakume bati

Arartekoaren esku-hartzeari esker, Eusko Jaurlaritzak berriz aztertu du Etxebizitza Babestuaren Eskatzaileen Erregistroan egindako baja bat. Horrela, Etxebidek babes publikoko etxebizitza bat errentan esleitu dio diru-laguntzak jasotzen dituen eta biloba bat bere kargura daukan emakume bati.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Bilboko Udalak kontuan hartu ditu Arartekoaren gomendioak Aste Nagusian txosnak jartzeko baldintzen agiriaz

Elkarte batek kexa egin zuen, izan ere, bere ustez, ez zuten zuzen jokatu elkartea esparru publikoaren esleipenetik kanpo utzi zutenean, eta legez kontrako prozedura erabili zen. Bilboko Udalari informazioa eskatu eta aztertu ondoren, Arartekoari iruditu zitzaion baldintza-agiriaren edukiaren interpretaziorik egokiena elkarte horrek egindakoa zela.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Bizkaiko Aldundiak berriz aztertuko du agirien kopia kautotua emateko prozedura

Horrela, foru erakunde horrek Arartekoaren gomendioa onartu du, herritar batek kexa egin ondoren. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro eta Herritarrentzako Arreta Zerbitzuak ez zion sarrera-data duen zigilua jarri nahi izan 2018ko martxoan eraman zituen idazki batzuen kopiaren karatulan.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak ez du berriz aztertuko genero indarkeriaren biktima baten diru-laguntzez hartutako erabakia

Sail horrek ez du onartu Arartekoaren iradokizuna. Kexagileak alaba bat dauka bere kargura eta, Arartekoaren iritziz, ez du urratu eduki ekonomikoko eskubide edo prestazio bat baliarazteko betebeharra, baldin eta behar bezala haztatzen badira pairatzen ari den genero-indarkeriazko egoera (txosten sanitario, polizial eta judizialen bidez egiaztatua) eta adingabearen interes gorenerako eskubidea.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Haurren Defentsa-erakundeen Europako Sarearen urteko bileran parte hartu du Arartekoak

Edizio honetan, hauxe izan da eztabaida-gaia, urte osoan landu dutena: “Haur eta nerabeen eskubideak eremu digitalean”. Parte-hartzaileek erakunde-adierazpen bat sinatu dute. Bertan, eskubide horiek sustatu eta babesteko ekintzak abiaraz ditzatela eskatu diete Europako erakundeei, Estatuetako administrazioei eta, gure kasuan, autonomia erkidegoetakoei.

INFORMAZIO GEHIAGO

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 79 / Octubre 2019

 
separador de noticias

Siguiendo una recomendación del Ararteko, Etxebide revisa una baja en el registro de solicitantes y adjudica una vivienda a una mujer con un nieto menor a su cargo

La intervención del Ararteko ha posibilitado que el Gobierno Vasco revisara una baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida. De esta forma, Etxebide ha adjudicado a la reclamante, una mujer perceptora de prestaciones económicas y con un nieto menor a su cargo, una vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Ayuntamiento de Bilbao tiene en cuenta las recomendaciones hechas por el Ararteko sobre el pliego de condiciones para la instalación de txosnas durante la Aste Nagusia

Una asociación presentó una queja al considerar que su exclusión de la adjudicación del espacio público no fue correcta y que el procedimiento seguido fue irregular. Tras solicitar información al Ayuntamiento de Bilbao y analizarla, el Ararteko estimó que la interpretación más adecuada del contenido del pliego de condiciones era la que realiza la asociación.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

La Diputación de Bizkaia revisará el procedimiento relativo a la entrega de una copia autenticada de documentos

La institución foral acepta así la recomendación del Ararteko después de que una persona presentara una queja ante la negativa de la Oficina de Registro y Atención ciudadana de la Diputación Foral de Bizkaia a ponerle el sello de registro con la fecha de entrada en la carátula de la copia de unos escritos presentados en marzo de 2018.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales no revisará una resolución de ayudas económicas de una víctima de violencia de género

El departamento no acepta la sugerencia del Ararteko que considera que la persona reclamante, con una hija menor a su cargo, no ha incumplido la obligación de hacer valer un derecho o prestación de contenido económico si se pondera, debidamente, la situación de violencia de género que sufre, acreditada mediante informes sanitarios, policiales y judiciales, así como el derecho al interés superior del menor.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

El Ararteko participa en la asamblea anual de la Red Europea de Defensorías de Infancia

En esta edición, el tema de debate y sobre el que han trabajado a lo largo del año es el de “Los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito digital”. Los participantes han suscrito una declaración institucional en la que se insta a las instituciones europeas, a las administraciones estatales y, en nuestro caso, a las autonómicas a emprender acciones de promoción y protección de estos derechos.

MÁS INFORMACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus