YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Leer en Castellano

Leer en Castellano
haz scroll hacia abajo

www.ararteko.eus
78zk. / Iraila 2019

 
separador de noticias

Arartekoak EUSTATi eskatu dio etorkinen datu pertsonalen fitxategietatik kanpo utz dezala adoptatutako adingabe bat

Pertsona batek Arartekoari adierazi zion ez zegoela ados EUSTAT Euskal Estatistika Erakundearen jarduerarekin, izan ere, bere seme adoptatua Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren atzerritarren fitxategi batean (EPIE) sartu zuen. Adingabe hori Gasteizen jaioa dela adierazten da herritarren udal erroldako ziurtagirian eta familia liburuan.

EBAZPENA

separador de noticias

Okondoko Udalari eskatu diogu herriko sarbide nagusietan herriguneak behar bezala errotula ditzala eta kartografia digitala eguneratu dezala

Pertsona batek salatu zuen Zerbitzu publiko batzuek (suhiltzaileek, Ertzaintzak, eta abarrek) zailtasun handiak izaten dituztela bere bizilekura iristeko, baserri sakabanatuen landa-eremuan baitago. Auzoa eta baserria seinaleztatu gabe daudenez gero, zerbitzu horiek galdu egiten dira eta bizilekura beranduago iristen dira egoera nahiko larrietan, nahiz eta halakoetan erantzuteko denbora funtsezkoa izan.

EBAZPENA

separador de noticias

Gomendatu genuen berriz azter dadila irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeek Aste Nagusian txosnak jartzeko dituzten baldintzen agiria

2018ko Aste Nagusiko eremu publikoan guneak esleitzeko orduan kanpoan geratu zen elkarte batek uste zuen jokaera hori ez zela zuzena eta erabilitako prozedura legez kanpokoa izan zela. Arartekoa bat dator baldintza-agiriko edukiaren interpretazio horrekin.

EBAZPENA

separador de noticias

Lehen argitalpena egin du Hizkuntza Ordezkarien Nazioarteko Elkarteak (Arartekoa bertako kide da), hizkuntza ofizialak, eremu urriko hizkuntzak eta hizkuntza indigenak babesteaz

“Constitutional Pioneers” talde-lana da, hizkuntza-ordezkariek mundu osoan dituzten eginkizun, betebehar eta metodoen gainean. Ikertzaile akademikoen eta profesionalen ekarpenetan teoria eta praktika nahasten dira, eremu urriko hizkuntzen eskubideak babesten diharduten erakunde horiek aztertzean.

INFORMAZIO GEHIAGO

separador de noticias

Arartekoak antolatutako ikastaroa: “Pertsonen eskubideak bizitzaren bukaeran”

EHUren Uda Ikastaroen XXXVIII. edizioan, Arartekoak honako izenburuko ikastaroa egin zuen, Donostiako Miramar jauregian: “Pertsonen eskubideak bizitzaren bukaeran”. Horren bidez, jarrera baikorra sustatu nahi zen gizartean eta medikuntzan, gaixotasun aurreratua eta terminala duten pertsonak artatu eta zaintzeari dagokionez.

INFORMAZIO GEHIAGO

OHIKO
TXOSTENAK

separador

TXOSTEN
BEREZIAK

separador

EBAZPENAK ETA
GOMENDIOAK

separador

HAUR ETA NERABEENTZAKO
BULEGOA

separador

LEHENTASUNEZKO
TALDEAK

Ematen dizkiguzun datuak erakundeko harremanetarako erabiliko dira. Informazio osagarria eska dezakezu www.ararteko.eus web orriko pribatutasun politikan, eta zure eskubideak balia ditzakezu Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz:lopd@ararteko.eus

YouTubeFickertwitterrss
Arateko Albisteak
separador de noticias
Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri
egin scroll goruntz

www.ararteko.eus
Nº 78 / Septiembre 2019

 
separador de noticias

El Ararteko pide al EUSTAT que excluya a un menor adoptado de los ficheros de datos personales relativos a la población inmigrante extranjera

Una persona planteó su desacuerdo con la actuación de EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) que había incorporado a su hijo adoptado en un fichero de población inmigrante extranjera (EPIE), residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAE). El menor consta como nacido en Vitoria-Gasteiz, según certificado del padrón municipal y el libro de familia.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

Pedimos al Ayuntamiento de Okondo que rotule debidamente los núcleos de población en sus principales accesos y que actualice la cartografía digital

Una persona denunció que determinados servicios públicos (bomberos, Ertzaintza, etc.) tienen serias dificultades para acceder a su domicilio ubicado en una zona rural de caseríos diseminados. El problema de la falta de señalización del barrio y del caserío provoca que se pierdan y demoren su llegada en situaciones de cierta gravedad en las que el tiempo de respuesta es fundamental.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

Recomendamos revisar el pliego de condiciones para la instalación de txosnas por asociaciones sin fines lucrativos durante la Aste Nagusia

Una asociación que fue excluida de la adjudicación de un espacio público para la Aste Nagusia de 2018, consideraba que esa actuación no fue correcta y que el procedimiento seguido fue irregular. El Ararteko comparte esa interpretación del contenido del pliego de condiciones.

RESOLUCIÓN

separador de noticias

Primera publicación de la Asociación Internacional de Comisionados Lingüísticos, de la que forma parte el Ararteko, sobre protección de lenguas oficiales, minoritarias e indígenas

“Constitutional Pioneers” es una obra colectiva sobre el papel, las funciones y los métodos de los comisionados lingüísticos en todo el mundo. Las contribuciones, tanto de investigadores académicos como de profesionales, combinan la teoría y la práctica en el análisis de estas instituciones dedicadas a proteger los derechos de las minorías lingüísticas.

MÁS INFORMACIÓN

separador de noticias

Curso organizado por el Ararteko sobre los derechos de las personas al final de la vida

Dentro de la XXXVIII edición de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, el Ararteko celebró en Donostia-San Sebastián, un curso titulado “Los derechos de las personas al final de la vida”. El objetivo era promover una actitud positiva en la sociedad y en la medicina con respecto a la atención y cuidado de los pacientes con enfermedad avanzada y terminal.

MÁS INFORMACIÓN

INFORMES
ORDINARIOS

separador

INFORMES
EXTRAORDINARIOS

separador

RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

separador

OFICINA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

separador

COLECTIVOS DE
ATENCIÓN PÚBLICA

Los datos que nos facilita serán tratados para la comunicación institucional. Puede solicitar información adicional en la política de privacidad de www.ararteko.eus, así como ejercer sus derechos mediante un escrito dirigido a la delegada de Protección de Datos cuyo contacto es lopd@ararteko.eus